12.8.2017 L 209/19                  

 Publicatieblad van de Europese Unie                                                             

 

 

 

 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1469 VAN DE COMMISSIE van 11 augustus 2017 tot vaststelling van een gestandaardiseerde presentatievorm van het informatiedocument over verzekeringsproducten (Voor de EER relevante tekst) DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (1), en met name artikel 20, lid 9, Overwegende hetgeen volgt: (1) Overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/97 moeten ontwikkelaars van schadeverzekeringsproducten als opgesomd in bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) een gestandaardiseerd informatiedocument over verzekeringsproducten opstellen, om cliënten de nodige informatie te verschaffen over schadeverzekeringsproducten als vermeld in bijlage I bij Richtlijn 2009/138/EG, zodat de cliënt met kennis van zaken een beslissing kan nemen. (2) In artikel 20, lid 8, van Richtlijn (EU) 2016/97 is nader aangegeven welke informatie het informatiedocument over verzekeringsproducten dient te bevatten. (3)Om cliënten gemakkelijk leesbare, begrijpelijke en vergelijkbare productinformatie te bieden, dient een gemeenschappelijk ontwerp en template en een gemeenschappelijke structuur te worden gebruikt voor het presenteren van de in artikel 20, lid 8, van Richtlijn (EU) 2016/97 genoemde gegevens in het in artikel 20, lid 5, van die richtlijn genoemde gestandaardiseerde informatiedocument over verzekeringsproducten, onder meer door middel van pictogrammen of symbolen. Evenzo mag informatie over (eventuele) aanvullende en optionele dekking niet worden voorafgegaan door vinkjes, kruisjes of uitroeptekens en dienen de in het informatiedocument over verzekeringsproducten op te nemen gegevens normaal gesproken op twee kanten van een A4-blad te worden gegeven, maar in geen geval op meer dan drie kanten van een A4-blad. (4) Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) bij de Commissie heeft ingediend. (5) Overeenkomstig artikel 20, lid 9, van Richtlijn (EU) 2016/97 heeft EIOPA consumententesten uitgevoerd voor het gestandaardiseerde informatiedocument over verzekeringsproducten en heeft zij nationale autoriteiten geraadpleegd. Ook heeft EIOPA publieke consultaties gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke kosten en baten geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad (3) opgerichte Stakeholdergroep verzekeringen en herverzekeringen ingewonnen, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Naam en bedrijfslogo van de ontwikkelaar 1.De naam van de ontwikkelaar van het schadeverzekeringsproduct, de lidstaat waar die ontwikkelaar is gevestigd, zijn status uit toezichtsoogpunt en, voor zover relevant, zijn vergunningsnummer volgen onmiddellijk na de titel „Informatiedocument over het verzekeringsproduct” bovenaan op de eerste bladzijde. 2.De ontwikkelaar kan zijn bedrijfslogo rechts naast de titel toevoegen. 12.8.2017 L 209/19 Publicatieblad van de Europese Unie NL (1)PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19. (2)Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1). (3)Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 48). Artikel 2 Vermelding van volledige precontractuele en contractuele informatie Het informatiedocument over het verzekeringsproduct vermeldt prominent zichtbaar dat volledige precontractuele en contractuele informatie over het schadeverzekeringsproduct in andere documenten aan de cliënt wordt verstrekt. Die verklaring komt onmiddellijk onder de naam van de ontwikkelaar van het schadeverzekeringsproduct te staan. Artikel 3 Lengte Het informatiedocument over het verzekeringsproduct past op twee kanten van een afgedrukt A4-blad. Uitzonderlijk kan, wanneer meer ruimte nodig is, het informatiedocument over het verzekeringsproduct op maximaal drie kanten van een afgedrukt A4-blad komen. Wanneer een ontwikkelaar drie kanten van een A4-blad gebruikt, is hij, wanneer de bevoegde autoriteit daarom vraagt, in staat aan te tonen dat meer ruimte nodig was. Artikel 4 Presentatie en volgorde van de inhoud 1.De in artikel 20, lid 8, van Richtlijn (EU) 2016/97 vermelde gegevens worden gepresenteerd in verschillende delen en overeenkomstig de structuur, opmaak, rubrieken en volgorde zoals die te vinden zijn in het gestandaardiseerde presentatieformat in de bijlage bij deze verordening, in een tekengrootte met een x-hoogte van ten minste 1,2 mm. 2.De lengte van de delen mag verschillen, afhankelijk van de hoeveelheid informatie die in elk deel moet komen. Informatie over aanvullende en optionele dekking wordt niet voorafgegaan door vinkjes, kruisjes of uitroeptekens. 3.Wanneer het informatiedocument over het verzekeringsproduct wordt gepresenteerd op een andere duurzame drager dan papier, mag de grootte van de onderdelen in de opmaak worden veranderd, op voorwaarde dat de opmaak, rubrieken en volgorde van het gestandaardiseerde presentatieformat, maar ook het relatieve belang en de relatieve grootte van de verschillende elementen behouden blijft. 4.Wanneer de afmetingen van de andere duurzame drager dan papier zodanig zijn dat een opmaak met twee kolommen niet doenbaar is, mag een presentatie met één kolom worden gebruikt, op voorwaarde dat de volgorde van de delen als volgt is: a) „Welk soort verzekering is dit?” b) „Wat is verzekerd”? c) „Wat is niet verzekerd”? d) „Zijn er dekkingsbeperkingen?” e) „Waar ben ik gedekt?” f) „Wat zijn mijn verplichtingen?” g) „Wanneer en hoe betaal ik?” h) „Wanneer begint en eindigt de dekking?” i) „Hoe zeg ik mijn contract op?”. 5.Het gebruik van digitale tools, zoals layering en pop-ups, is toegestaan op voorwaarde dat alle in artikel 20, lid 8, van Richtlijn (EU) 2016/97 genoemde gegevens worden verschaft in het centrale gedeelte van het informatiedocument over het verzekeringsproduct en dat het gebruik van die tools de aandacht van de cliënt niet afleidt van de inhoud van het hoofddocument. Via layering en pop-ups verschafte informatie bevat geen marketing- of advertentiemateriaal. 12.8.2017 L 209/20 Publicatieblad van de Europese Unie NL Artikel 5 Eenvoudige taal Het informatiedocument over het verzekeringsproduct is gesteld in eenvoudige taal, die de cliënt moet helpen de inhoud van dat document te begrijpen, en legt de nadruk op essentiële informatie die de cliënt nodig heeft om met kennis van zaken een beslissing te nemen. Jargon wordt vermeden. Artikel 6 Rubrieken en de daaronder te vermelden informatie 1.De delen van het informatiedocument over het verzekeringsproduct bevatten de volgende rubrieken, met daaronder de volgende informatie: a) de in artikel 20, lid 8), onder a), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over het soort verzekering wordt vermeld in de rubriek „Welk soort verzekering is dit?”, bovenaan in het document; b) de in artikel 20, lid 8), onder b), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de belangrijkste verzekerde risico’s wordt vermeld in de rubriek „Wat is verzekerd?”. Elk van de in dit deel opgenomen gegevens wordt voorafgegaan door een groen „vinkje”; c) de in artikel 20, lid 8), onder b), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de verzekerde som wordt vermeld in de rubriek „Wat is verzekerd?”; d) de in artikel 20, lid 8), onder b), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over geografische dekking wordt vermeld in de rubriek „Waar ben ik gedekt?”. Elk van de in dit deel opgenomen gegevens wordt voorafgegaan door een blauw „vinkje”; e) de in artikel 20, lid 8), onder b), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de samenvatting van de uitgesloten risico’s wordt vermeld in de rubriek „Wat is niet verzekerd?”. Elk van de in dit deel opgenomen gegevens wordt voorafgegaan door een rood „X”-teken; f) de in artikel 20, lid 8), onder d), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de belangrijkste uitsluitingen wordt vermeld in de rubriek „Zijn er dekkingsbeperkingen?”. Elk van de in dit deel opgenomen gegevens wordt voorafgegaan door een oranje uitroepteken; g)de in artikel 20, lid 8), onder e), f) en g), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de betrokken verplichtingen wordt vermeld in de rubriek „Wat zijn mijn verplichtingen?”; h) de in artikel 20, lid 8), onder c), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over wijze en duur van betaling van de premies wordt vermeld in de rubriek „Wanneer en hoe betaal ik?”; i) de in artikel 20, lid 8), onder h), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de looptijd van de overeenkomst wordt vermeld in de rubriek „Wanneer begint en eindigt de dekking?”; j) de in artikel 20, lid 8), onder i), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de wijze van beëindiging van de overeenkomst wordt vermeld in de rubriek „Hoe zeg ik mijn contract op?”. 2.Het gebruik van subrubrieken is toegestaan, wanneer dat nodig is. Artikel 7 Gebruik van pictogrammen 1.Boven iedere rubriek staan ook pictogrammen die de inhoud van de betrokken rubriek weergeven, en wel als volgt: a) de in artikel 20, lid 8, onder b), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de belangrijkste verzekerde risico’s wordt samengebracht onder een pictogram van een paraplu, die wit is op een groene achtergrond of groen op een witte achtergrond; 12.8.2017 L 209/21 Publicatieblad van de Europese Unie NL b) de in artikel 20, lid 8, onder b), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de geografische dekking wordt samengebracht onder een pictogram van een wereldbol, die wit is op een blauwe achtergrond of blauw op een witte achtergrond; c) de in artikel 20, lid 8, onder b), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de uitgesloten risico’s wordt samengebracht onder een pictogram van een X-teken binnen een driehoek, dat wit is op een rode achtergrond of rood op een witte achtergrond; d) de in artikel 20, lid 8, onder d), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de belangrijkste uitsluitingen wordt samengebracht onder een uitroepteken („!”) binnen een driehoek, dat wit is op een oranje achtergrond of oranje op een witte achtergrond; e) de in artikel 20, lid 8, onder e), f) en g), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over, respectievelijk, de verplichtingen bij het begin van de overeenkomst, tijdens de looptijd en bij aangifte van een schadegeval van de overeenkomst wordt samengebracht onder een pictogram van een handdruk, die wit is op een groene achtergrond of groen op een witte achtergrond; f) de in artikel 20, lid 8, onder c), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de wijze en duur van betaling van de premies wordt samengebracht onder een pictogram van muntstukken, die wit zijn op een gele achtergrond of geel op een witte achtergrond; g) de in artikel 20, lid 8, onder h), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de looptijd van de overeenkomst wordt samengebracht onder een pictogram van een zandloper, die wit is op een blauwe achtergrond of blauw op een witte achtergrond; h) de in artikel 20, lid 8, onder i), van Richtlijn (EU) 2016/97 bedoelde informatie over de wijze van beëindiging van de overeenkomst wordt samengebracht onder een pictogram met een open handpalm op een schild, die wit is op een zwarte achtergrond of zwart op een witte achtergrond. 2.Alle pictogrammen worden weergegeven op een wijze die coherent is met het gestandaardiseerde presentatieformat in de bijlage. 3.De in de leden 1 en 2 genoemde pictogrammen kunnen zwart-wit worden weergegeven wanneer het informatiedocument over het verzekeringsproduct zwart-wit wordt afgedrukt of gekopieerd. Artikel 8 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 11 augustus 2017. Voor de Commissie De voorzitter Jean-Claude JUNCKER 12.8.2017 L 209/22 Publicatieblad van de Europese Unie NL BIJLAGE 12.8.2017 L 209/23 Publicatieblad van de Europese Unie NL