Adviesburo Langeweg & Uit de Bosch

Geachte klant,

 

Graag informeren wij u nader over onze dienstverlening.

Wij zijn tussenpersoon in verzekeringen.

Dat wil zeggen, dat wij op eigen naam maar voor risico van bepaalde verzekeraars verzekeringsovereenkomsten met u aangaan. De verkoop van onze producten geschiedt via ons kantoor d.m.v. internet/e-mail, postverkeer, telefonisch en bezoek aan ons kantoor dan wel bezoek aan uw adres.

Op deze activiteiten is de Wet op het financieel toezicht van toepassing samen met nadere regelgeving.

Belangrijk aandachtspunt in deze regels is transparantie over de dienstverlener en zijn dienstverlening.

Dit komt tot uiting in een aantal informatieverplichtingen. De bedoeling van deze dienstenwijzer is om aan u duidelijk te maken met wie u zaken doet en wat u van ons mag verwachten.

Wie zijn wij en wat verwachten wij van u?

Adviesburo Langeweg & Uit de Bosch is een v.o.f. gevestigd te Voorthuizen. Wij zijn een zelfstandig en onafhankelijk kantoor. Wij treden op als tussenpersoon op het gebied van schadeverzekeringen. Ons kantoor telt 2 medewerkers.

Voor onze activiteiten is een vergunning nodig. Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Financieele markten (toezichthouder) onder vergunningnummer: 12002719.

 

 

Wij streven ernaar om u een goed verzekeringsproduct te leveren. Goed betekent in onze visie een goede verhouding tussen prijs (premie die u betaalt) en product (verzekeringsdekking die u krijgt)

 

Wij werken samen met een aantal maatschappijen die ons de producten leveren.

Wij zijn gespecialiseerd in watersportverzekeringen op basis van kennis en ervaring. Spoedig na het afsluiten van een verzekering krijgt u het aanvraagformulier en het voorlopig dekkingsbewijs toegezonden.

U dient zelf het aanvraagformulier te controleren, te ondertekenen en te retourneren.

Bij een schade dient u dit z.s.m. telefonisch aan ons te melden en maken wij afspraken met elkaar over welke acties moeten worden ondernomen en welk bescheiden u naar ons toe moet sturen.

 

 

 

Voor een juiste beoordeling en tarifering van het te verzekeren risico moeten wij correcte gegevens van u ontvangen. Bijvoorbeeld bij een autoverzekering: het juiste aantal opgebouwde schadevrije jaren en jaarkilometrage. Als achteraf blijkt dat u of een andere verzekerde onjuiste informatie heeft gegeven, kan het zijn dat een schade-uitkering wordt geweigerd. Ook tijdens de looptijd van de verzekering moet u wijzigingen die van belang zijn doorgeven.

Denk daarbij aan wijziging bestemming van de woning, aan- of verbouw, verhuizing, verkoop auto/motor/bromfiets/boot. Denk ook aan het zo goed mogelijk vaststellen van verzekerde sommen voor huis (herbouwwaarde) en inboedel (nieuwwaarde).

In de voorwaarden worden hiervoor garanties ingebouwd. Deze zijn echter niet absoluut. U behoudt ook een eigen verantwoordelijkheid.

 

 

 

Overige informatie

Premie

Onder premie wordt de prijs verstaan die u betaalt voor een verzekering.

Een nadere toelichting op die prijs is op zijn plaats. De totaalprijs voor een verzekering is opgebouwd uit een aantal componenten:

De risicopremie of netto premie (premie die nodig is om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en schadebetalingsverplichtingen)

Provisie (het bedrag verschuldigd aan ons kantoor voor de uitoefening van ons verzekeringsbedrijf)

De provisie wordt door de verzekeraar aan ons uitgekeerd.

Deze kosten worden uitgedrukt in een percentage van de bruto premie.

Deze kosten verschillen per product en zijn mede afhankelijk van de omvang van de activiteiten

van de tussenpersoon.

De bruto premie is de optelsom van de risico premie/netto premie en de provisie.

Poliskosten : het bedrag vermeld op het polisblad en nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichting om een polis af te geven.

Assurantiebelasting 21% is een percentage dat wordt geheven over alle hiervoor genoemde componenten en door maatschappijen wordt afgedragen aan de fiscus.

 

Premiebetaling

Voor het betalen van premie kunt u ons machtigen om de premie automatisch (maand/kwartaal/ halfjaar of jaarlijks) te laten afschrijven van uw banknummer.

U kunt ook verzoeken om een accept-giro en zelf uw betaling verrichten.

Bij “de watersportverzekeraar” is alleen automatische incasso mogelijk.!!

Mocht de premie niet op tijd worden betaald loopt u het risico dat een schade uitkering wordt geweigerd of dat (langs gerechtelijke weg) de verschuldigde premie en bijkomende kosten van u worden gevorderd.

 

Onze relatie met verzekeraars

Een tussenpersoon mag voor risico van een bepaalde verzekeraar verzekeringen accepteren.

De voorwaarden waaronder wij dat mogen is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De belangrijkste zijn:

Unigarant, Klaverblad, CDS, Allianz, Reaal, Europeesche, Amersfoortse, ASR, Avero-Achmea, Nationale Nederlanden, Turien en.

 

Ons kwaliteitsniveau

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen zijn wij verplicht om onze PE punten te halen.

Ondanks deze inspanningen kunnen er toch fouten worden gemaakt en dus heeft ons kantoor hiervoor een beroepsaanprakelijkheidsverzekering.

Bereikbaarheid

U kunt ons 24/7 bereiken.

Apeldoornsestraat 12

3781 BJ Voorthuizen

06-28654124 info@aquapolis.nl

 

 

Beeindiging verzekering

Indien u een verzekering wil beeindigen kunt u dit aan ons doorgegeven op de wijze zoals aangegeven in de bijbehorende voorwaarden. (denk aan opzegtermijn)

 

Klachten

Bij klachten kunt u deze uiten op info@aquapolis.nl door middel van het aangeven wat uw klacht is en om welke verzekering het gaat.

Wij zullen z.s.m. uw klacht behandelen en het probleem op te lossen.

Komen wij er samen niet uit kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening. www.kifid.nl Postbus 93257  2509 AG Den Haag

0900-3552248 (€ 0,10 p/min)

 

Toepasselijk recht

Op alle verzekeringsovereenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen en geschillen is Nederlands recht van toepassing